FAQs Complain Problems

७९-८०

आ.व. २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी पाउने व्यक्तिहरूको विवरण

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय व्ययको विवरण

"गाउँसभामा उपस्थिति सम्बन्धमा"

- श्री गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू,

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

Pages