FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"Invitation for Bids"

दस्तावेज: 

"विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा"

- श्री वडा कार्यालयहरु सबै, 

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

"संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रितिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना"

खानीखोला गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Pages