FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा"

-श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालय,

 खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

"गाउँसभामा सहभागी हुने बारे"

- श्री गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु,

 खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक।

"बोर्ड बैठकमा उपस्थित हुने बारे"

 - श्री गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरु,  

  खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

Pages