FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा"

- श्री सबै सामूदायिक विद्यालयका प्र.अ. ज्यूहरु,       

       खानीखोला गाउँपालिका ।

"विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा"

श्री खानीखोला गाउँपालिका मातहात पर्ने सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरु

"विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा"

-विद्यार्थि सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७

https://doe.gov.np/article/1146/

"म्याद थप गरिएको सूचना"

खानीखोला गाउँपालिकाको २०७७।०४।२३ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सब-इन्जिनियर (प्राविधिक सहायक) पाचौं तह पदको लागि पुन: १५ (पन्ध्र) दिनको म्याद थप गरिएको सूचना ।

Pages