FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना"

"अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे"

"आ.व २०७६।७७ असार मासन्त सम्मको कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा भएको खर्च विवरण"

"लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे"

"म्याद थप गरिएको सूचना"

खानीखोला गाउँपालिकाको २०७७।०४।२३ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सब-इन्जिनियर (प्राविधिक सहायक) पाचौं तह पदको लागि पुन: १५ (पन्ध्र) दिनको म्याद थप गरिएको सूचना ।

Pages