FAQs Complain Problems

"खानीखोला गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एघारौं गाउँसभाको छैठो बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत वार्षिक नीती, कार्यक्रम तथा बजेट"