FAQs Complain Problems

७७/७८

"खानीखोला गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एघारौँ गाउँसभामा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम "

"गाउँसभा सम्बन्धमा"

- श्री गाउँसभा सदस्यज्युहरु सबै,

खानीखोला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, 

साल्मेचाकल, काभ्रे ।

"भुक्तानी सम्बन्धमा"

- श्री सबै सरोकारवालाहरु,

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रे ।

Pages