FAQs Complain Problems

"गाउँसभामा सहभागी हुने बारे"

- श्री गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु,

 खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक।

आर्थिक वर्ष: