FAQs Complain Problems

"गाउँसभा सम्बन्धमा"

- श्री गाउँसभा सदस्यज्युहरु सबै,

खानीखोला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, 

साल्मेचाकल, काभ्रे ।

आर्थिक वर्ष: