FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

खानीखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को अनुमानित आय र व्यय विवरण

"खानीखोला गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एघारौँ गाउँसभामा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम "

नवौँ गाउँ सभा तथा पाँचौ बजेट अधिवेशनमा स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा बजेट- आ.व. २०७८।७९

दस्तावेज: 

आ.व. २०७८।७९ को ‍नवौ गाउँ सभा तथा पाचौँ बजेट अधिवेशनमा पारित नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

दस्तावेज: 

खानीखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।७८ को शीर्षकगत बजेट

दस्तावेज: 

Pages