FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐनको (कर व्यवस्था), २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:46 PDF icon ५आर्थिक ऐनको (कर व्यवस्था) २०७५ final.pdf
टोल विकास विधान कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:43 PDF icon ५ टोल विकास विधान कार्यविधि २०७५ final.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 09/09/2019 - 14:34 PDF icon ०५ गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४final.pdf
शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:29 PDF icon ४ शिक्षा एोन २०७५ final.pdf
खानीखोला गा.पा राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:25 PDF icon ४ खानीखोला गा पा राजपत्र पकाशन कार्यविधि २०७५ final.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 09/09/2019 - 14:22 PDF icon ०४ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:14 PDF icon ३ स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ final.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:11 PDF icon ३ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ final.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ ७४/७५ 09/09/2019 - 14:10 PDF icon ०३ स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ final.pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ final ७५/७६ 09/09/2019 - 14:05 PDF icon २ सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ final.pdf

Pages